Menu Sluiten

AVG - Privacyverklaring

Om onze diensten en producten te kunnen leveren verzamelen we gegevens van onze klanten. We vinden het belangrijk dat uw privégegevens ook echt privé blijven en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking met als doel de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies
Wij gebruiken alleen een Google Analytics cookie. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites worden gebruikt, om rapporten over onze websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google wettelijk hiertoe wordt verplicht of deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie verkregen uit Google Analytics te gebruiken voor andere Google diensten. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepaling
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, gevestigd te Zandvoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Uitvaartzorgcentrum Zandvoort niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Aan al het beeldmateriaal dat Uitvaartzorgcentrum Zandvoort presenteert bij haar producten en diensten, zowel digitaal als fysiek, kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan Uitvaartzorgcentrum Zandvoort op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de wetgeving of in strijd is met de internet-etiquette.
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort is in geen geval verantwoordelijk voor het falen, storing, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen Uitvaartzorgcentrum Zandvoort als gevolg hiervan.

Indien Uitvaartzorgcentrum Zandvoort betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website, is Uitvaartzorgcentrum Zandvoort gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – De verwerking van persoonsgegevens
Uw gegevens worden verzameld door Uitvaartzorgcentrum Zandvoort. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Bij de aanvraag, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, is Uitvaartzorgcentrum Zandvoort verplicht om bepaalde gegevens te verwerken om uw aanvraag te kunnen behandelen. Wij vragen uw gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren, deze gegevensverzameling en -verwerking is noodzakelijk voor de levering van onze producten en diensten.

Klantgegevens: onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en alle zaken die u aan ons toestuurt die nodig zijn zoals foto’s, teksten, adressenlijsten en dergelijken.

Alle gegevens die door Uitvaartzorgcentrum Zandvoort worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door Uitvaartzorgcentrum Zandvoort voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestelling en/of aanvraag.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u als klant en/of bezoeker wordt verdacht en waardoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Uitvaartzorgcentrum Zandvoort heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring vallen.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het aangaan en uitvoeren van eventuele verzekeringsovereenkomsten
  • Het verlenen van diensten die samenhangen met overlijden
  • Om u te kunnen informeren en adviseren
  • De afhandeling van klachten en complimenten

Binnen Uitvaartzorgcentrum Zandvoort kunnen uw (persoons)gegevens worden uitgewisseld tussen de diverse bedrijfsonderdelen van Uitvaartzorgcentrum Zandvoort.

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of met uw voorafgaande toestemming.

Online condoleance register:
Deze dienst wordt geleverd door Social Online Solutions B.V (Aggeloo), gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Zij garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle gebruikers van hun diensten.

Vanaf het moment dat u zelf uw persoonsgegevens verstrekt aan Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, geeft u toestemming om u te mailen voor commerciële en informatieve doeleinden tenzij u specifiek aangeeft dit niet te willen. Indien u geen mail meer wenst te ontvangen stuurt u een mail naar info@uitvaartcentrumhaarlem.nl.

Artikel 7 – Bewaren van persoonsgegevens
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort bewaart alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt voor de duur zoals bij wet is bepaald.

Artikel 8 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de bewerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Uitvaartzorgcentrum Zandvoort via info@uitvaartcentrumhaarlem.nl of schriftelijk via Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ontvangen van het ingediende verzoek, krijgt u van Uitvaartzorgcentrum Zandvoort antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig worden met 2 maanden worden verlengd. Let erop dat we niet altijd alle gegevens mogen wissen in verband met wet- en regelgeving.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Rotterdam is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor vragen over onze diensten en/of producten of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Uitvaartzorgcentrum Zandvoort via info@uitvaartcentrumhaarlem.nl of schriftelijk via Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.